طرح اشتراک مناسب خود را انتخاب کنید

در وام یابی برای مشاهده اطلاعات تماس آگهی دهندگان و پشتیبانی ۲۴ ساعته نیاز به اشتراک دارید، اشتراک خود را در بازه های زمانی یک ماهه و دو ماهه و چهار ماهه می توانید تهیه کنید.


عضویت طرح اول

برای ۳۰ روز (یک ماهه)

۲۹,۰۰۰ تومان

  • مدت اعتبار  ۳۰  روز
  • مشاهده اطلاعات تماس آگهی ها
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته

عضویت طرح دوم

برای ۶۰ روز (دو ماهه)

۳۵,۰۰۰ تومان

  • مدت اعتبار  ۶۰  روز
  • مشاهده اطلاعات تماس آگهی ها
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته